سرور مجازی آمریکا

سرور مجازی آمریکا پلن 1

Ram 512Mb DDR3
1 Core CPU
HDD 25Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

S početkom od
ریال180,000
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی آمریکا پلن 2

Ram 1Gb DDR3
1 Core CPU
HDD 30Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

S početkom od
ریال250,000
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی آمریکا پلن 3

Ram 2Gb DDR3
1 Core CPU
HDD 45Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

S početkom od
ریال350,000
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی آمریکا پلن 4

Ram 3Gb DDR3
2 Core CPU
HDD 60Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

S početkom od
ریال450,000
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی آمریکا پلن 5

Ram 4Gb DDR3
3 Core CPU
HDD 80Gb
Port 1Gbps
1 IP Address

S početkom od
ریال529,000
Mjesečno
Naruči